zadanie – jak zaudytować komputery poza domeną tak, aby stwierdzić jakie są na nich aplikacje i jakie licencje? prostym zapytaniem WMI można dowiedzieć się, że wersja systemu to np. WinXP pro – ale OEM czy VLK?

nie udało mi się dotrzeć do samych linków na MSDN ale udało mi się zebrać te informacje. kilka ogólnych:

 • MAP toola nie da się użyć często ze względu na niedostępność komputerów a czasem credentiali. niestety takie środowiska są i to wcale nie tak rzadkie jakby się mogło wydawać…
 • wersję licencji OEM/VLK/MAK można wyciągnąć np. przy pomocy slmgr.vbs … ale tego nie ma na XP. poza tym lepiej mieć to we własnym skrypcie. kluczem jest „HKLM\SYSTEM\Setup\Pid”. w skrypcie poniżej pokazuję konkretne wartości.
 • można nawet dowiedzieć się jaka to wersja na podstawie innego klucza – ale pełnej listy nie mam.
 • korzystanie z metody Win32_product nie jest wskazane ponieważ każde takie odpytanie automatycznie uruchamia proces weryfikacji. trwa długo i może doprowadzić do dziwnych komunikatów – ogólnie wysypać się. dodatkowo – klasa PRODUCT nie jest standardowo instalowana na wersji XP /: trzeba ją oddzielnie dodać. lepiej skorzystać z zapytania do rejestru.
 • odpytując rejestr na 64 bitowej maszynie musimy zrobić dwa zapytania, zmieniając providera – inaczej dostaniemy tylko małą część aplikacji zainstalowanych.
 • do bardziej skomplikowanych operacji oraz bardziej wymyślny skrypt -> open audit

a poniżej kod. oczywiście w VBS ponieważ to jedyny 'standard’ który zadziała na każdej wersji od w2k aż po dzisiejsze w8.1

ON ERROR RESUME NEXT

Sub GetApps
 ' Use ExecMethod to call the GetStringValue method
 Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("EnumKey").Inparameters
 Inparams.Hdefkey = HKLM
 Inparams.Ssubkeyname = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"

 set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("EnumKey", Inparams,,objCtx)

 For Each strSubKey In Outparams.snames

  Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("GetStringValue").Inparameters
  Inparams.Hdefkey = HKLM
  Inparams.Ssubkeyname = strKey & strSubKey

  Inparams.Svaluename = "DisplayName"
  rkDisplayName=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetStringValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.sValue) <> "" then
   rkDisplayName=Outparams.SValue
  End iF

  Inparams.Svaluename = "Publisher"
  rkPublisher=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetStringValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.sValue) <> "" then
   rkPublisher=Outparams.SValue
  End iF

  'Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("GetDWORDValue").Inparameters
  Inparams.Svaluename = "VersionMajor"
  rkVersionMajor=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetDWORDValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.uValue) <> "" then
   rkVersionMajor=Outparams.uValue
  End iF

  Inparams.Svaluename = "VersionMinor"
  rkVersionMinor=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetDWORDValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.uValue) <> "" then
   rkVersionMinor=Outparams.uValue
  End iF

  if rkDisplayName<>"" and inStr(lcase(rkDisplayName),"update")=0 and inStr(lcase(rkDisplayName),"hotfix")=0 then
   logFile.writeLine rkDisplayName&";"&rkPublisher&";"&rkVersionMajor&"."&rkVersionMinor
  end if

 next
end sub

function getPID
 set licTypes=CreateObject("Scripting.Dictionary")
 licTypes.add "007","retail"
 licTypes.add "011","upgrade"
 licTypes.add "OEM","OEM"
 licTypes.add "270","Volume License"
 licTypes.add "335","Retail"
 licTypes.add "640","Volume License"
 licTypes.add "648","Academic"
 set productIDs=CreateObject("Scripting.Dictionary")
 productIDs.add "007","VLK MAK"
 productIDs.add "033","Retail Windows 7 Home Premium"
 productIDs.add "049","VLK MAK"
 productIDs.add "050","Technet Plus Enterprise MAK"
 productIDs.add "065","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "066","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "067","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "074","Retail Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "112","Retail Windows 7 Home Premium (conflicting info says MSDN)"
 productIDs.add "177","Retail Windows 7 Professional"
 productIDs.add "220","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Professional"
 productIDs.add "230","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Home Premium"
 productIDs.add "231","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Home Premium"
 productIDs.add "292","Retail Windows 7 Ultimate?"
 productIDs.add "293","Retail Windows 7 Ultimate? (maybe Academic)"
 productIDs.add "339","Retail Windows 7 Home Basic"
 productIDs.add "838","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Professional"
 productIDs.add "896","Retail Windows 7 Home Basic N"
 productIDs.add "929","Retail Windows 7 Home Basic E"
 productIDs.add "956","Retail Windows 7 Ultimate"

 Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("GetStringValue").Inparameters
 Inparams.Ssubkeyname = "SYSTEM\Setup\Pid\"
 Inparams.Hdefkey = HKLM
 Inparams.Svaluename = "Pid"
 set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetStringValue", Inparams,,objCtx)
 if ("" & Outparams.sValue) <> "" then
  rkPID=Outparams.SValue
 else
  rkPID="ERROR GETTING LICENCE TYPE"
 End iF
 for each lt in licTypes
  if strcomp(right(rkPID,3),lt)=0 then
   rkPID=rkPID&" "&licTypes.item(lt)
  end if
 next
 getPID=rkPID
end Function

sub runAddonScript
 logFile.writeLine vBCRLF&"RUNNING ADD-ON scripts.vbs"
 logFile.Close
 INV_SCRIPT = tpath&"\inw.cmd"
 set invScript=fso.CreateTextFile(INV_SCRIPT)

 if not isNull(runVBS) then invScript.writeLine runVBS
 if not isNull(runOffice) then invScript.writeLine runOffice

 invScript.close
 oShell.run INV_SCRIPT,7,true
 fso.DeleteFile INV_SCRIPT
end sub

Const HKLM = &H80000002 'HKEY_LOCAL_MACHINE
strComputer = "."
strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"

set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set oShell=CreateObject("WScript.Shell")
set oEnv=oShell.environment("process")
set oNet=WScript.CreateObject("WScript.Network")
set computerInfo=CreateObject("Scripting.Dictionary")
set softwareInfo=CreateObject("Scripting.Dictionary")

'LOG FILE'
tpath=oEnv.item("userprofile")
LOGFILE_NAME = tpath&"\"&oNet.computerName&"-inventory.log"
set logFile=fso.CreateTextFile(LOGFILE_NAME)

logfile.writeLine "USER INFO"
logFile.writeLine oNet.userdomain&";"&oNet.username&vbCrLf

'INVENTARYZACJA hardware'
logFile.writeLine "HARDWARE INFO"&vbCrLf
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
if err.number<>0 then
 logFile.writeLine "error opening WMI "&cstr(hex(err.number))
 finish
end if

'get processor architecture
vArch=oEnv("PROCESSOR_ARCHITECTURE")
logFile.writeLine "Architecture;"&vArch
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select caption, domain, manufacturer, model, name, numberofprocessors, roles, totalphysicalmemory from Win32_ComputerSystem",,48)
For Each objItem in colItems
  computerInfo.add "name", objItem.Name
  computerInfo.add "domain",objItem.Domain
  computerInfo.add "manufacturer",objItem.Manufacturer
  computerInfo.add "model",objItem.Model
  computerInfo.add "numberOfProcessors",objItem.NumberOfProcessors
  computerInfo.add "roles", join(objItem.roles,", ")
  computerInfo.add "totalPhysicalMemory",cstr( formatnumber( cdbl(objItem.TotalPhysicalMemory)/1024/1024,0) )&" MB"
Next
set colItems = objWMIService.ExecQuery("select SerialNumber from Win32_SystemEnclosure")
For Each objItem in colItems
 computerInfo.add "SerialNumber",objItem.SerialNumber
next
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("select otherTypeDescription, buildnumber, caption, csdversion, systemdirectory, systemdrive from Win32_OperatingSystem")
For Each objItem in colItems
 computerInfo.add "caption",objItem.caption&" "&objItem.otherTypeDescription&" "&objItem.CSDVersion
 computerInfo.add "buildnumber",objItem.buildNumber
 computerInfo.add "SystemDrive",objItem.SystemDrive
 computerInfo.add "SystemDirectory",objItem.SystemDirectory
next

for each ci in computerInfo
 logFile.writeLine ci & ";" & computerInfo.item(ci)
next
logFile.writeLine

'INVENTARYZAJCA SOFTWARE'

logFile.writeline "Installed Applications" & VbCrLf
logFile.writeLine "Display Name;Publisher;Version"
err.clear
Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
Set objLocator = CreateObject("Wbemscripting.SWbemLocator")
Set objServices = objLocator.ConnectServer("","root\default","","",,,,objCtx)
Set objStdRegProv = objServices.Get("StdRegProv")
if err.number<>0 then
 logFile.writeLine "error getting registry "&cstr(hex(err.number))
 finish
end if

getApps

if instr(vArch,"64")>1 then
 objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
 objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
 Set objLocator = CreateObject("Wbemscripting.SWbemLocator")
 Set objServices = objLocator.ConnectServer("","root\default","","",,,,objCtx)
 Set objStdRegProv = objServices.Get("StdRegProv")
 getApps
end if

logFile.writeLine "WINDOWS LICENCE TYPE: "&getPID

'prepare to launch slmgr'
runOffice=null
runVBS=null
if fso.FileExists("C:\Windows\system32\slmgr.vbs") then runVBS="cscript C:\Windows\system32\slmgr.vbs /dlv >>"&LOGFILE_NAME

voffice="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= """"&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if
voffice="C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= """"&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if
voffice="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= """"&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if
voffice="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= "cscript """&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if

if not isNull(runVBS) or not isNull(runOffice) then
 runAddonScript
end if

eN.

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Comments (1)

 1. czesław

  Odpowiedz

  Zobacz winaudit. Możesz audytowac do bazy danych, wcześniej robisz sobie klucz w rejestrze w którym definiujesz odbc i voila- wystarczy odpalić program z parametrami i masz audyt w bazie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.