zadanie – jak zaudytować komputery poza domeną tak, aby stwierdzić jakie są na nich aplikacje i jakie licencje? prostym zapytaniem WMI można dowiedzieć się, że wersja systemu to np. WinXP pro – ale OEM czy VLK?

nie udało mi się dotrzeć do samych linków na MSDN ale udało mi się zebrać te informacje. kilka ogólnych:

 • MAP toola nie da się użyć często ze względu na niedostępność komputerów a czasem credentiali. niestety takie środowiska są i to wcale nie tak rzadkie jakby się mogło wydawać…
 • wersję licencji OEM/VLK/MAK można wyciągnąć np. przy pomocy slmgr.vbs … ale tego nie ma na XP. poza tym lepiej mieć to we własnym skrypcie. kluczem jest “HKLM\SYSTEM\Setup\Pid”. w skrypcie poniżej pokazuję konkretne wartości.
 • można nawet dowiedzieć się jaka to wersja na podstawie innego klucza – ale pełnej listy nie mam.
 • korzystanie z metody Win32_product nie jest wskazane ponieważ każde takie odpytanie automatycznie uruchamia proces weryfikacji. trwa długo i może doprowadzić do dziwnych komunikatów – ogólnie wysypać się. dodatkowo – klasa PRODUCT nie jest standardowo instalowana na wersji XP /: trzeba ją oddzielnie dodać. lepiej skorzystać z zapytania do rejestru.
 • odpytując rejestr na 64 bitowej maszynie musimy zrobić dwa zapytania, zmieniając providera – inaczej dostaniemy tylko małą część aplikacji zainstalowanych.
 • do bardziej skomplikowanych operacji oraz bardziej wymyślny skrypt -> open audit

a poniżej kod. oczywiście w VBS ponieważ to jedyny ‘standard’ który zadziała na każdej wersji od w2k aż po dzisiejsze w8.1

ON ERROR RESUME NEXT

Sub GetApps
 ' Use ExecMethod to call the GetStringValue method
 Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("EnumKey").Inparameters
 Inparams.Hdefkey = HKLM
 Inparams.Ssubkeyname = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"

 set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("EnumKey", Inparams,,objCtx)

 For Each strSubKey In Outparams.snames

  Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("GetStringValue").Inparameters
  Inparams.Hdefkey = HKLM
  Inparams.Ssubkeyname = strKey & strSubKey

  Inparams.Svaluename = "DisplayName"
  rkDisplayName=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetStringValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.sValue) <> "" then
   rkDisplayName=Outparams.SValue
  End iF

  Inparams.Svaluename = "Publisher"
  rkPublisher=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetStringValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.sValue) <> "" then
   rkPublisher=Outparams.SValue
  End iF

  'Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("GetDWORDValue").Inparameters
  Inparams.Svaluename = "VersionMajor"
  rkVersionMajor=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetDWORDValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.uValue) <> "" then
   rkVersionMajor=Outparams.uValue
  End iF

  Inparams.Svaluename = "VersionMinor"
  rkVersionMinor=""
  set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetDWORDValue", Inparams,,objCtx)
  if ("" & Outparams.uValue) <> "" then
   rkVersionMinor=Outparams.uValue
  End iF

  if rkDisplayName<>"" and inStr(lcase(rkDisplayName),"update")=0 and inStr(lcase(rkDisplayName),"hotfix")=0 then
   logFile.writeLine rkDisplayName&";"&rkPublisher&";"&rkVersionMajor&"."&rkVersionMinor
  end if

 next
end sub

function getPID
 set licTypes=CreateObject("Scripting.Dictionary")
 licTypes.add "007","retail"
 licTypes.add "011","upgrade"
 licTypes.add "OEM","OEM"
 licTypes.add "270","Volume License"
 licTypes.add "335","Retail"
 licTypes.add "640","Volume License"
 licTypes.add "648","Academic"
 set productIDs=CreateObject("Scripting.Dictionary")
 productIDs.add "007","VLK MAK"
 productIDs.add "033","Retail Windows 7 Home Premium"
 productIDs.add "049","VLK MAK"
 productIDs.add "050","Technet Plus Enterprise MAK"
 productIDs.add "065","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "066","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "067","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "074","Retail Windows 7 Ultimate"
 productIDs.add "112","Retail Windows 7 Home Premium (conflicting info says MSDN)"
 productIDs.add "177","Retail Windows 7 Professional"
 productIDs.add "220","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Professional"
 productIDs.add "230","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Home Premium"
 productIDs.add "231","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Home Premium"
 productIDs.add "292","Retail Windows 7 Ultimate?"
 productIDs.add "293","Retail Windows 7 Ultimate? (maybe Academic)"
 productIDs.add "339","Retail Windows 7 Home Basic"
 productIDs.add "838","Technet/MSDN/Bizspark Windows 7 Professional"
 productIDs.add "896","Retail Windows 7 Home Basic N"
 productIDs.add "929","Retail Windows 7 Home Basic E"
 productIDs.add "956","Retail Windows 7 Ultimate"

 Set Inparams = objStdRegProv.Methods_("GetStringValue").Inparameters
 Inparams.Ssubkeyname = "SYSTEM\Setup\Pid\"
 Inparams.Hdefkey = HKLM
 Inparams.Svaluename = "Pid"
 set Outparams = objStdRegProv.ExecMethod_("GetStringValue", Inparams,,objCtx)
 if ("" & Outparams.sValue) <> "" then
  rkPID=Outparams.SValue
 else
  rkPID="ERROR GETTING LICENCE TYPE"
 End iF
 for each lt in licTypes
  if strcomp(right(rkPID,3),lt)=0 then
   rkPID=rkPID&" "&licTypes.item(lt)
  end if
 next
 getPID=rkPID
end Function

sub runAddonScript
 logFile.writeLine vBCRLF&"RUNNING ADD-ON scripts.vbs"
 logFile.Close
 INV_SCRIPT = tpath&"\inw.cmd"
 set invScript=fso.CreateTextFile(INV_SCRIPT)

 if not isNull(runVBS) then invScript.writeLine runVBS
 if not isNull(runOffice) then invScript.writeLine runOffice

 invScript.close
 oShell.run INV_SCRIPT,7,true
 fso.DeleteFile INV_SCRIPT
end sub

Const HKLM = &H80000002 'HKEY_LOCAL_MACHINE
strComputer = "."
strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"

set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set oShell=CreateObject("WScript.Shell")
set oEnv=oShell.environment("process")
set oNet=WScript.CreateObject("WScript.Network")
set computerInfo=CreateObject("Scripting.Dictionary")
set softwareInfo=CreateObject("Scripting.Dictionary")

'LOG FILE'
tpath=oEnv.item("userprofile")
LOGFILE_NAME = tpath&"\"&oNet.computerName&"-inventory.log"
set logFile=fso.CreateTextFile(LOGFILE_NAME)

logfile.writeLine "USER INFO"
logFile.writeLine oNet.userdomain&";"&oNet.username&vbCrLf

'INVENTARYZACJA hardware'
logFile.writeLine "HARDWARE INFO"&vbCrLf
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
if err.number<>0 then
 logFile.writeLine "error opening WMI "&cstr(hex(err.number))
 finish
end if

'get processor architecture
vArch=oEnv("PROCESSOR_ARCHITECTURE")
logFile.writeLine "Architecture;"&vArch
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select caption, domain, manufacturer, model, name, numberofprocessors, roles, totalphysicalmemory from Win32_ComputerSystem",,48)
For Each objItem in colItems
  computerInfo.add "name", objItem.Name
  computerInfo.add "domain",objItem.Domain
  computerInfo.add "manufacturer",objItem.Manufacturer
  computerInfo.add "model",objItem.Model
  computerInfo.add "numberOfProcessors",objItem.NumberOfProcessors
  computerInfo.add "roles", join(objItem.roles,", ")
  computerInfo.add "totalPhysicalMemory",cstr( formatnumber( cdbl(objItem.TotalPhysicalMemory)/1024/1024,0) )&" MB"
Next
set colItems = objWMIService.ExecQuery("select SerialNumber from Win32_SystemEnclosure")
For Each objItem in colItems
 computerInfo.add "SerialNumber",objItem.SerialNumber
next
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("select otherTypeDescription, buildnumber, caption, csdversion, systemdirectory, systemdrive from Win32_OperatingSystem")
For Each objItem in colItems
 computerInfo.add "caption",objItem.caption&" "&objItem.otherTypeDescription&" "&objItem.CSDVersion
 computerInfo.add "buildnumber",objItem.buildNumber
 computerInfo.add "SystemDrive",objItem.SystemDrive
 computerInfo.add "SystemDirectory",objItem.SystemDirectory
next

for each ci in computerInfo
 logFile.writeLine ci & ";" & computerInfo.item(ci)
next
logFile.writeLine

'INVENTARYZAJCA SOFTWARE'

logFile.writeline "Installed Applications" & VbCrLf
logFile.writeLine "Display Name;Publisher;Version"
err.clear
Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
Set objLocator = CreateObject("Wbemscripting.SWbemLocator")
Set objServices = objLocator.ConnectServer("","root\default","","",,,,objCtx)
Set objStdRegProv = objServices.Get("StdRegProv")
if err.number<>0 then
 logFile.writeLine "error getting registry "&cstr(hex(err.number))
 finish
end if

getApps

if instr(vArch,"64")>1 then
 objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
 objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
 Set objLocator = CreateObject("Wbemscripting.SWbemLocator")
 Set objServices = objLocator.ConnectServer("","root\default","","",,,,objCtx)
 Set objStdRegProv = objServices.Get("StdRegProv")
 getApps
end if

logFile.writeLine "WINDOWS LICENCE TYPE: "&getPID

'prepare to launch slmgr'
runOffice=null
runVBS=null
if fso.FileExists("C:\Windows\system32\slmgr.vbs") then runVBS="cscript C:\Windows\system32\slmgr.vbs /dlv >>"&LOGFILE_NAME

voffice="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= """"&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if
voffice="C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= """"&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if
voffice="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= """"&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if
voffice="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs"
if fso.FileExists(voffice) then
  runOffice= "cscript """&voffice&""" /dstatus >>"&LOGFILE_NAME
end if

if not isNull(runVBS) or not isNull(runOffice) then
 runAddonScript
end if

eN.

Spread the love

Comments (1)

 1. czesław

  Odpowiedz

  Zobacz winaudit. Możesz audytowac do bazy danych, wcześniej robisz sobie klucz w rejestrze w którym definiujesz odbc i voila- wystarczy odpalić program z parametrami i masz audyt w bazie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.