wyszukiwanie plików

scenariusz: należy wyszukać na dysq wszystkie pliki o zadanych rozszerzeniach. te zindexowane i niezindexowane.

ls c:\ -recurse -force -ea silentlycontinue|?{$_.extension -match 'txt|doc|xls|pdf'}|export-csv -delimiter ';' -notype searchResults.csv

ls (get-childitem)

 • recurse: wyszukiwanie reqrsywne po wszystkich katalogach z podkatalogami
 • force: również katalogi systemowe i ukryte
 • ea: ErrorAction – wyłączenie wypluwania błędów w razie braq dostępu

match: nie trzeba podawać oddzielnie np. docx i doc, ponieważ match 'docx’ zawiera 'doc’ – to jest dopasowanie ciągu a nie równanie.

export-csv

 • delimiter: przyzwyczajenie, do przeglądania w excelu
 • notype: noTypeInformation – nie dodaje śmiecia w pierwszej linijce

eN.

podgląd eventlogu na żywo i reperacja skrzynek exchange

Windows_PowerShell_iconscenariusz

rozjechały się skrzynki na exchange. trzeba posprawdzać bazy oraz zreperować, co się da, z podglądem tego, co się dzieje w danym momencie.

podstawa

do weryfikacji i naprawy mailboxów online służy New-MailboxRepairRequest. problem polega na tym, że to polecenie nie generuje logu tylko wrzuca informacje do eventvwr. ta zmiana jest określana miałem 'alleluja, teraz jest zajebiście’ ale przeglądanie eventvwr, zwłaszcza na żywym systemie nie jest przyjemna – ani nie wiadomo kiedy co się kończy, co zaczyna, zdarzeń jest od groma, żądanie zrobione z linii poleceń, a weryfikacja w taki sposób… no generalnie słabe.

cel

byłoby fajnie móc mieć podgląd life na konsoli tego, jak przebiegają testy. zwłaszcza, jeśli chcemy co jakiś czas zapuścić weryfikację kolejnej 'podejrzanej’ skrzynki.

rozwiązanie

znalazłem w netcie kilka lamerskich skryptów, do podglądu eventvwr na żywo (-> keyword 'tail eventvwr’). czemu lamerskich? ponieważ działają na zasadzie nieskończonej pętli while($true) co już samo w sobie jest bolesne. w tej pętli co 1 sek pobierane jest ostatnie zdarzenie z logu aplikacji. czyli jeśli system jest na prawdę dociążony (a exchange potrafi taki być), może się okazać, że nie zobaczymy tego, na co czekamy. krótko mówiąc – DA SIĘ LEPIEJ (:

rozwiązaniem jest zastawienie pułapki – to nie my pytamy się logu o ostatni event, tylko niech log nam powie, że takowy się pojawił. kwestie wydajności pomijam bo nie badałem – na pewno trzeba pamiętać o wyrejestrowaniu pułapki, żeby nie dociążać systemu. mechanizmem, który to realizuje jest ’register-ObjectEvent’, który rejestruje pułapkę na przechwycenie zdarzenia dla obiektów .NET.

oczywiście nie każde polecenie zdarzenia generuje /: aby to sprawdzić, wystarczy zwykły get-member. sprawdźmy dla get-eventlog:

[PS] C:\Windows\system32>Get-EventLog -LogName application -Newest 1 |gm


  TypeName: System.Diagnostics.EventLogEntry#application/MSExchange ADAccess/1074006048

Name           MemberType   Definition
----           ----------   ----------
Disposed         Event     System.EventHandler Disposed(System.Object, System.EventArgs)
CreateObjRef       Method     System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef(type requestedTyp
Dispose          Method     System.Void Dispose()
Equals          Method     bool Equals(System.Diagnostics.EventLogEntry otherEntry), boo
GetHashCode        Method     int GetHashCode()
GetLifetimeService    Method     System.Object GetLifetimeService()
GetType          Method     type GetType()
InitializeLifetimeService Method     System.Object InitializeLifetimeService()
ToString         Method     string ToString()
Category         Property    System.String Category {get;}
CategoryNumber      Property    System.Int16 CategoryNumber {get;}
Container         Property    System.ComponentModel.IContainer Container {get;}
Data           Property    System.Byte[] Data {get;}
EntryType         Property    System.Diagnostics.EventLogEntryType EntryType {get;}
Index           Property    System.Int32 Index {get;}
InstanceId        Property    System.Int64 InstanceId {get;}
MachineName        Property    System.String MachineName {get;}
Message          Property    System.String Message {get;}
ReplacementStrings    Property    System.String[] ReplacementStrings {get;}
Site           Property    System.ComponentModel.ISite Site {get;set;}
Source          Property    System.String Source {get;}
TimeGenerated       Property    System.DateTime TimeGenerated {get;}
TimeWritten        Property    System.DateTime TimeWritten {get;}
UserName         Property    System.String UserName {get;}
EventID          ScriptProperty System.Object EventID {get=$this.get_EventID() -band 0xFFFF;}

no i słabo – niby jest 'disposed’ ale to nic nie daje. a to dla tego, że obiektem, który jest zwrócony, jest konkretny 'event’. jest jednak wywołanie polecenia, które 'podłącza się’ do eventlogu a nie do jego zawartości:

[PS] C:\Windows\system32>get-eventlog -List|gm


  TypeName: System.Diagnostics.EventLog

Name           MemberType Definition
----           ---------- ----------
Disposed         Event   System.EventHandler Disposed(System.Object, System.EventArgs)
EntryWritten       Event   System.Diagnostics.EntryWrittenEventHandler EntryWritten(System.Object, System....
BeginInit         Method   System.Void BeginInit()
Clear           Method   System.Void Clear()
Close           Method   System.Void Close()
CreateObjRef       Method   System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef(type requestedType)
Dispose          Method   System.Void Dispose()
EndInit          Method   System.Void EndInit()
Equals          Method   bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode        Method   int GetHashCode()
GetLifetimeService    Method   System.Object GetLifetimeService()
GetType          Method   type GetType()
InitializeLifetimeService Method   System.Object InitializeLifetimeService()
ModifyOverflowPolicy   Method   System.Void ModifyOverflowPolicy(System.Diagnostics.OverflowAction action, int ...
RegisterDisplayName    Method   System.Void RegisterDisplayName(string resourceFile, long resourceId)
ToString         Method   string ToString()
WriteEntry        Method   System.Void WriteEntry(string message), System.Void WriteEntry(string message, ...
WriteEvent        Method   System.Void WriteEvent(System.Diagnostics.EventInstance instance, Params System...
Container         Property  System.ComponentModel.IContainer Container {get;}
EnableRaisingEvents    Property  System.Boolean EnableRaisingEvents {get;set;}
Entries          Property  System.Diagnostics.EventLogEntryCollection Entries {get;}
Log            Property  System.String Log {get;set;}
LogDisplayName      Property  System.String LogDisplayName {get;}
MachineName        Property  System.String MachineName {get;set;}
MaximumKilobytes     Property  System.Int64 MaximumKilobytes {get;set;}
MinimumRetentionDays   Property  System.Int32 MinimumRetentionDays {get;}
OverflowAction      Property  System.Diagnostics.OverflowAction OverflowAction {get;}
Site           Property  System.ComponentModel.ISite Site {get;set;}
Source          Property  System.String Source {get;set;}
SynchronizingObject    Property  System.ComponentModel.ISynchronizeInvoke SynchronizingObject {get;set;}

bingo! tu pojawia się 'entryWritten’! a więc zarejestrujmy pułapkę, przefiltrujmy zdarzenia, które nas interesują – i jeśli takowe się pojawi, wyświetlmy na ekran. opis eventów, jakie generuje new-mailboxrepairrequset można znaleźć na technecie. poniżej draft skryptu, który można sobie dowolnie rozbudować. dla czytelności zapisany w kilq linijkach.

$evtlog=Get-EventLog -list|?{$_.log -eq 'application'}

Register-ObjectEvent -InputObject $evtlog -EventName EntryWritten -SourceIdentifier EventTrap -Action{
 $id=$event.SourceEventArgs.Entry.EventID;
 if($id -gt 10041 -and $id -lt 10062) {
  write-host "$id -> $($event.SourceEventArgs.Entry.Message)"
 }
}

na początq podłączamy się do konkretnego logu – logu aplikacji. następnie dla tego logu rejestrujemy pułapkę na pojawienie się nowych zdarzeń i definiujemy akcję. ponieważ na poziomie rejestracji nie ma możliwości zdefiniowania żadnych filtrów, wszystko trzeba zdefiniować wewnątrz ciała skryptu. po dokonaniu rejestracji, w konsoli będą się pokazywać wszystkie logi pomiędzy 10041-10062. oczywiście warto je ładniej wyświetlić i zrobić pełną obsługę… aby tego dokonać, kluczowym jest obiekt $event.SourceEventArgs.Entry, który jest de facto eventem pojawiającym się w logu, czyli można dostać się do wszystkich parametrów takich jak przy ’ Get-EventLog -LogName application -Newest 1 |gm’.

na koniec trzeba pamiętać o wyrejestrowaniu!! na skróty, wyrejestrowanie wszystkich:

get-event|unregister-event

eN.

 

 

 

splatting – dynamiczna budowa parametrów wywołania

jak to często bywa, bardzo-długa-polska-nazwa ma krótki odpowiednik (; „Splatting” to mechanizm, pozwalający na zbudowanie zmiennej hashtable, która zostanie wykorzystana w miejsce tradycyjnych parametrów wywołania. po co?

bardzo często finalne parametry wywołania jakiegoś polecenia zależą od tego, co się wydarzy podczas przetwarzania skryptu. w efekcie często powstają złożone, a czasem wręcz zagnieżdżone, struktury 'if-then-else’ lub 'switch-case’. dodanie kolejnego warunku powoduje, że modyfikacja skryptu staje się nieprzyjemna lub wręcz ryzykowna, bo wymaga ciężkiego przebudowania logiki. splatting eliminuje  konieczność budowania takich dziwacznych struktur.

zademonstruję to na prostym przykładzie – założenia użytkownika. taki scenariusz: dostajemy arkusz z listą użytkowników z kilq działów. pewne dane, takie jak telefon czy adres nie są obligatoryjne i czasem są a czasem nie. w przypadq 'new-ADUser’ splatting nie pokazuje prawdziwej mocy, ponieważ większość parametrów przyjmuje '$null’ jako wartość, więc przy stałym finalnym wywołaniu, polecenie nie spowoduje błędów. ale to tylko trening:

New-ADUser -Name "test" -Path "ou=tests,dc=domain,dc=lab" -GivenName test -Surname delme
 -Company LU -Title szeregowiec -City "wąchock" -Country PL -Department IT -HomePhone $null -HomeDrive $null -HomeDirectory $null -MobilePhone $null

jest wiele poleceń, które nie będą takie przyjemne, i $null zostanie zaakceptowany lub wręcz będzie miał jakieś znaczenie. jak zatem pozbyć się takich pustych parametrów podczas przetwarzania i zbudować dynamiczną listę wywołania?

#jakiś tam import gdzie są różne informacje o nowych człowiekach
$users=import-csv -delimiter ';' -Path userFromHR.csv -encoding default

foreach($user in $users) {
  #zakładam hashtable, do którego będą zrzucane parametry wywołania.
  #przy okazji zakładam, że firma to zawsze 'logicunion' a standardową ścieżką jest jakiś kontener.
  $newUser=@{
    company='LogicUnion'
    path="ou=users,ou=central,dc=domain,dc=lab"
  }

  $newUser.Add('AccountPassword',(ConvertTo-SecureString -String "P@ssw0rd" -AsPlainText -Force) )
  $newUser.Add('EmailAddress',$user.Email)
  #teraz kilka prostych ifów które rozbudują ilość parametrów tylko jeśli będą miały jakąś wartość
  if($user.mobile) {
    $newUser.Add('mobilePhone',$user.mobile)
  }
  if($user.phone) {
    $newUser.Add('homePhone',$user.phone)
  }
  if($user.department -match 'hr' -or $user.department -match 'sales') {
    $newUser.Add('homeDrive','y:')
  }

  #no i clue - przekazanie zmiennej jako parametrów czyli SPLATTING
  New-ADUser @newUser
}

dwie ważne rzeczy:

 • przy przekazywaniu tablicy jako parametrów używa się 'at’ @ zamiast dolara '$’. dość wyjątkowe użycie – trzeba zapamiętać.
 • splatting można wykorzystać nawet tam, gdzie commandlet/funkcja nie ma zdefiniowanego przyjmowania wartości 'by value’. czyli można zawsze – to modyfikacja interpretacji polecenia a nie jego właściwego wykonania.
function test {
  param( [string]$str,[int]$i )
  echo "$str $i"
}

$params=@{
  str='abc'
  i=10
}

test @params

eN.

tablica tablic

jak w PS utworzyć tablicę tablic (np. znaków)? czyli tak, aby każdy element tablicy był kolejną tablicą znaków.

zadanie wydawałoby się trywialne… ale jest drobny myk, na którym można stracić czas. problem polega na tym, że jeśli element tablic są tego samego typu, to dodając je do tablicy, zamiast tworzyć oddzielne rekordy, są sklejane.

przykład:

C:\...ive\_scriptz :))o- $str2=1,4,6
C:\...ive\_scriptz :))o- $str1=1,4,6
C:\...ive\_scriptz :))o- $str=@()
C:\...ive\_scriptz :))o- $str+=$str1
C:\...ive\_scriptz :))o- $str+=$str2
C:\...ive\_scriptz :))o- $str
1
4
6
1
4
6
C:\...ive\_scriptz :))o- $str.length
6

czyli źle – zamiast zrobić dwuelementową tablicę, gdzie każdym elementem jest inna, 3-elementowa tablica, zostały one sklejone w 6-elementową tablicę znaków. tak samo się zachowa czy są cyfry czy znaki alfabetu. zachowanie dobre, bo zazwyczaj takiej właśnie operacji się oczeqje. ale jak zmusić aby była to tablica tablic?

trik polega na zmuszeniu PS do zrozumienia, że dodawany element ma być jako całość oddzielnym rekordem tablicy. robi się przy pomocy przecinka:

C:\...ive\_scriptz :))o- $str1=1,4,6
C:\...ive\_scriptz :))o- $str2=1,4,6
C:\...ive\_scriptz :))o- $str=@()
C:\...ive\_scriptz :))o- $str+=,$str1
C:\...ive\_scriptz :))o- $str+=,$str2
C:\...ive\_scriptz :))o- $str
1
4
6
1
4
6

C:\...ive\_scriptz :))o- $str.Length
2

C:\...ive\_scriptz :))o- $str|gm

   TypeName: System.Object[]

choć wynik wygląda pozornie tak samo, kiedy sprawdzi się ilość elementów tablicy – są dwa. get-member pokazuje, że każdy z nich jest tablicą.

eN.

 

 

Kung Fury – czyta Tomasz Knapik

oglądałem już w oryginale. film… po prostu qltowy. a już Tomasz Knapik… zaraz siadam do obejrzenia w wersji z lektorem. obowiązek dla każdego… urodzonego przed 8o’ w każdym razie, bo młodsi mogą nie do końca sqmać tą kiczowatą stylistykę. kasety VHD z wypożyczalni – po dwa filmy na taśmie, lektor, czasem tak potworny, że nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. bruce lee, chuck norris, karate kid czy inni pijani mistrzowie, rambo i commando. w tym krótkim filmiq jest pigułka wszystkich tych filmów i jeszcze dinozaury, hitlerowcy i wikingowie, często w tym samym momencie…

eN.