proste zadanko dla skrypciazy – jak zmienic fullname czyli 'cn’ obiektu AD? metoda:

set oUser=getObject(ADsPath)
oUser.cn="nazwisko imie"
oUser.setInfo

zwroci blad – wartosc RDN nie moze byc modyfikowana. w skrocie – RDN czyli Relative Distinguished Name – jest wartoscia wyliczana, wiec nie mozna jej modyfikowac. szczegolowy opis mozna znalezc na stronach script center.
na tej podstawie wersja pozwalajaca na szybka modyfikacje wszystkich userow w calej galezi OU:

'*******************************************************************************
'* skrypt robi pozadek w nazwach 'fullname' czyli w cn uzytkwnikow *
'* warunek: user musi miec prawidlowo wypelnone pola imie i nazwisko *
'* parametr wywolania: relatywna nazwa jednosktki org. od ktorej ma sie rozpo-*
'* czac wyszukiwanie uzytkownikow do zmiany *
'* Przygotowane przez: ISCG sp z o.o. *
'* autor: nexor@iscg.pl *
'* last change 15.v.2oo7 *
'* *
'*******************************************************************************

'OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT
Dim adoConnection, adoCmd, adoRecordSet
dim t, oDom, domDNS
dim record

if wscript.arguments.count<>1 then
wscript.echo "zle uzycie skryptu. nalezy podac jeden argument - nazwe OU od ktorego zaczenie sie zamiana."
wscript.echo "przyklad: "&wscript.scriptname&" ""OU=ksiegowosc,OU=do zmiany"""
wscript.quit
end if

set oDom=getObject("LDAP://RootDSE")
domDNS=oDom.dnshostname
namingContext=oDom.defaultNamingContext

domDNS=join( split( right(namingContext, len(namingContext)-3),",DC="),"." )
'stdout.writeline domDNS
namingContext=wscript.arguments(0)&","&namingContext
wscript.echo namingContext

Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
adoConnection.Provider = "ADsDSOObject"

adoCOnnection.Open ""
If adoConnection.State <> 1 Then
locateUser="Creating ADO connection: Authentication Failed."
wscript.quit
End If
Set adoCmd = CreateObject("ADODB.Command")
Set adoCmd.ActiveConnection = adoConnection
adoCmd.Properties("Page Size") = 4000
adoCmd.CommandText = ";(&(ObjectCategory=Person)(ObjectClass=User));ADsPath,sn,GivenName;SubTree"
Set adoRecordset = adoCmd.Execute
'if adoRecordSet.Fields.Count = 0 then
while not adoRecordSet.EOF
sn=adoRecordset.Fields("sn").value
gn=adoRecordset.Fields("GivenName").value
path=adoRecordset.Fields("ADsPath").value
wscript.echo "imie: "&gn&" nazwisko: "&sn&" dn: "&path
if isNull(gn) or isEmpty(gn) or isNull(sn) or isEmpty(sn) or len(gn)<2 or len(sn)<2 then
wscript.echo "imie lub nazwisko puste. nie zmieniam."
else
wscript.echo "zmieniam cn..."
oupath="LDAP://"&right(path,len(path)-instr(path,","))
wscript.echo oupath
set oOU=GetObject(oupath)
oOU.moveHere path,"cn="&sn&" "&gn
if err.number <>0 then
wscript.echo "blad "&cstr(hex(err.number))&" "&err.description
err.clear
else
wscript.echo "ok."
end if
end if
wscript.echo vbcrlf
adoRecordset.moveNext
wend

-o((:: sprEad the l0ve ::))o-

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.