laboratoria – czyli skrypty, skrypciki i inne takie


   Wile osób woli uczyć się czytając przykłady. Ponieżej zamieszczam kilkanaście małych skrypcików, które urodziły się podczas gdy uczyłem się pewnych mechanizmów – czy to pewnych cech VBasic’a czy zachowania się interface’u LDAP. Każdy przykład jest krótko opisany – po co został napisany i co testuje. Na podstawie tych skryptów myślę, że spokojnie można będzie spłodzić jakiś własny wynalazek…
Poszczególne rzeczy opisane są jednokrotnie – czyli jeśli w którymś skrypciku jest jakiś mechanizm nieopisany, najprawdopodobniej wyjaśnienie znajduje się gdzieś powyżej, w opisie wcześniejszego kodu.


 1. Skrypcik został napisany w celu sprawdzenia jak w VBS’ie obsługuje się argumenty z linii poleceń.

  +———— testArgs.vbs

  01. ON ERROR RESUME NEXT
  02. Dim a
  03. a = WScript.Arguments.Item(0)
  04. wscript.echo wscript.arguments.count
  05. IF len(a)>0 Then
  06.   WScript.echo "jest argument"
  
  07. Else
  08.   WScript.echo "nie ma arg"
  09. End iF

  —–( źródło )—–

  opis:

  • [1.] wyłączone zostaje wstrzymywanie programu w razie wystąpienia błędu. Jeśli w programie zamieszczone są jakieś funkcje, ten blok powinien znajdować się w każdej funkcji – inaczej błąd, który wystąpi, spowoduje przerwanie wykonywania bloku finkcji [patrz kolejny przykład].
  • [2.] deklaracja zmiennej 'a’. W VB nie predefiniuje się typów zmiennych [podobnie jak w JScipcie]. Type zmiennej jest automatycznie określany kontextowo.
  • [3.] WScript.Arguments jest tablicą argumentów skryptu. Item(0) to pierwszy element tej tablicy. Jest to wyra�ne niedpatrzenie ze strony twórców VBScriptu, ponieważ powinien od zwracać nazwę samego skryptu [testArgs.vbs], tak jak jest to np. w C, C++ czy Javie.

   zmiennej ’a’ przyjmuje wartość stringową, występującą jako pierwszy parametr.

  • [4.] na ekran wyświetlona zostaje [wscript.echo] informacja o ilości wszystkich argumentów [wscript.arguments.count]
  • dalej w zalezności od tego czy długość argumentu jest większa od zera [czyli jest jakiś argument][if len(a)>0 then] wyświetlana jest odpowiednia informacja.

 2. Jest to w zasadzie to samo co powyżej, z kilkoma dodatkami.

  +———— testArgs2.vbs

  01. OPTION EXPLICIT
  02. ON ERROR RESUME NEXT
  03. 
  04. Dim a
  05. show
  06. 
  
  07. Sub show
  08. ON ERROR RESUME NEXT
  09.   a = WScript.Arguments.count
  10.   IF a<>0 Then
  11.     WScript.echo "jest argument "&WScript.Arguments.item(0)
  12.   Else
  
  13.     WScript.echo "nie ma arg"
  14.   End iF
  15. end sub

  —–( źródło )—–

  opis:

  • [1.] o ile ’ON ERROR...’ może pojawić się w każdym miejscu, o tyle ’OPTION EXPLICIT’ musi być pierwszą linijką skryptu. Generalnie w VBS’ie nie ma obowiązku deklaracji zmiennych [Dim a]. Zostaną one automatycznie zadeklarowane w razie potrzeby. Czyli w poprzednim przykładzie linijkę 2 można było pominąć. ’OPTION EXPLICIT’ powoduje, że brak zadeklarowania zmiennej będzie błędem. Jest to przydatne [wręcz zalecane] w dużych skryptach w celu uniknięcia literówek, z czego mogą wyniknąć trudne do odnalezienia błędy.
  • [4.] wywołanie procedury 'show’ zdefiniowanej w liniach 6-13. W VBS’ie są procedury [SUB] i funkcje [function]. Funkcje to procedury przyjmujące wartość.
  • we wnętrzu procedury został zmieniony kod względem poprzedniego przykładu, na bardziej poprawny – najpierw sprawdzana jest ilość parametrów, żeby uniknąć operacji na null’ach.

 3. Testowanie obsługi tablic.

  +———— testArray.vbs

  01. Dim arr
  02. arr=Split( trim(" jakis tam sobie text ") )
  03. wscript.echo "----"
  04. wscript.echo ubound(arr)
  
  05. wscript.echo "----"
  06. redim arr(0)
  07. wscript.echo ubound(arr)
  08. arr(0)="ala"
  09. wscript.echo arr(0)
  10. redim preserve arr(ubound(arr)+1)
  11. arr(ubound(arr))="kot"
  12. wscript.echo arr(1)
  13. 
  
  14. dim arr2
  15. redim arr2(1,0)
  16. arr2(0,0)="ala"
  17. arr2(1,0)="kot"
  18. wscript.echo arr2(0,0)&" "&arr2(1,0)
  19. wscript.echo ubound(arr2,2)
  20. 'u can preserve only resizing last dimention
  21. redim preserve arr2(1,1)

  —–( źródło )—–

  opis:

  • linie 1-5 to test funkcji split(), która dzieli podany string na kawałki i tworzy z tego tablicę. Warto zwrócić uwagę, że również w tym przypadku typ zmiennej został automatycznie zkonwertowany na macierzowy – ’arr’ stało się tablicą. Pojawia się również funkcja trim(), która obcina puste znaki na końcu i początku stringa. ubound() zwraca ilość elementów w tablicy [tutaj 4];
  • [6.] zmiana wielkościd tablicy na 0;
  • [10.] zwiększenie wielkości tablicy [redim] z zachowaniem znajdujących się w niej elementów [preserve] o jeden, w stosunku do obecnej wielkości tablicy.
  • linie 14-21 to trochę zabawy z tablicami dwuwymiarowymi. To co jest najważniejsze to to, że powiększać z zachowaniem poprzedniego stanu [redim preserve] można tylko ostatni element macierzy.

 4. Przykład obrazujący sposób bindowania się do domeny z autoryzacją czyli podaniem usera i hasła. Taki sposób jest potrzebny jeśli bind’ujesz się z systemu poza domeną.

  +———— testAuthorization.vbs

  01. Dim oADsObject,oADsNamespace
  02. Dim strADsNamespace, strADsPath
  03. 
  04. strADsPath="LDAP://CN=userName,OU=studenci,DC=pjwstk,DC=edu,DC=pl"
  
  05. 'strADsPath="WinNT://pjwstk/userName,user"
  06. strUserName="pjwstkuserName"
  07. strUserPassword="userPassword"
  08. 
  09. strADsNamespace = left(strADsPath, instr(strADsPath, ":"))
  10. set oADsNamespace = GetObject(strADsNamespace)
  11. 
  12. on error resume next
  13. Set oADsObject = oADsNamespace.OpenDSObject(strADsPath, strUserName, strUserPassword, 1)
  
  14. ' we've only managed to bind if err.number = 0
  15. if not (Err.number = 0) then
  16.   WScript.echo "Failed to bind to object " & strADsPath
  17.   WScript.echo err.description
  18.   WScript.echo "Error number is " & cstr(hex(err.number))
  19. else
  
  20.   WScript.echo "USER AUTHENTICATED!"
  21.   WScript.echo "Currently viewing object at " & oADsObject.ADsPath
  22.   WScript.echo "Class is " & oADsObject.Class
  23. end if

  —–( źródło )—–

  opis:

  • przykład będzie działał tak samo dla providera LDAP jak i WinNT – obecnie wyremowana jest linijka 5, ale można zamiast niej wyremować 4.
  • użytkownik i hasło nie powinny oczywiście być w pliku – jeśli chciałoby się to wykorzystać w rzeczywistości powinno się zczytać jako argumenty.
  • [13.] to własciwe bind’owanie
  • [17.] pojawia się tu err.desciption – teoretycznie coś takiego istnieje i jest opisane w dokumentacji. W rzeczywistości to jakiś fake – nigdy mi jeszcze nie zadziałało. Panuje tu typowa regóła – chcesz mieć coś zrobione – zrób to sam.
  • [20-22]: jeśli autentykacja przebiegnie właściwie, zostają wyświetlone dwa atrybuty obiektu 'user’ – pełna ścieżka i klasa obiektu [czyli 'user’]
  • należy zwrócić uwagę, że w poprzednich przykładach nie pojawiało się 'set’ – ponieważ przypisując zmiennej wartość nie korzysta się z tej funkcji. Tutaj pewne zmienne stają się referencjami do obiektów – stąd 'set’ w momencie ustalania referencji.

 5. Tworzenie usera za pomocą providera LDAP z kilkoma parametrami.

  +———— testCreateUser.vbs

  01. Dim ADPath
  02. 
  03. ADPath="LDAP://pjwstk.edu.pl/DC=pjwstk,DC=edu,DC=pl"
  04. CreateUser ADPath, "testowy", "abc123def", "Imie Nazwisko", ""
  05. 
  
  06. sub CreateUser(ServerName, name, password, fullname, logonscript)
  07.   on error resume next
  08.   err.clear
  09. 
  10. 	'set objProvider = LDAP:
  11. 	set objDomain = GetObject(ADPath)
  12.   If Err.Number then
  
  13. 		If CStr(Hex(Err.Number)) = "80070035" Then
  14. 			Print "Object " & strDomain & " is not found."
  15. 		Else
  16. 			Print "Error 0x" & CStr(Hex(Err.Number)) & " occurred in getting object " & strDomain & "."
  
  17. 			If Err.Description <> "" Then
  18. 				Print "Error description: " & Err.Description & "."
  19. 			End If
  20. 		End If
  21. 		Err.Clear
  
  22.     Exit Sub
  23. 	Else WScript.echo "ok1"
  24.   End If
  25. 
  26. 	set objUser = objDomain.Create("user", "cn=" & name)
  27.   If Err.Number Then
  
  28.     Print "Error " & CStr(Hex(Err.Number)) & " occurred in creating user account " & strUser & "."
  29.     Print "Failed to create user " & strUser & "."
  30.     Err.Clear
  31.     WScript.Quit
  
  32. 	Else
  33.     WScript.echo "ok2"
  34.   End if
  35. 
  36. 	objUser.sAMAccountName = name
  37.   If Err.Number Then
  
  38. 		Wscript.echo CStr(Hex(Err.Number)) & " name"
  39. 		Err.Clear
  40. 	End If
  41. 
  42. 	objUser.Fullname = fullname
  43.   If Err.Number Then
  
  44. 		Wscript.echo CStr(Hex(Err.Number)) & " fulln"
  45. 		Err.Clear
  46. 	End If
  47. 
  48.   if not isNull(logonscript) then
  49.     objUser.loginscript = logonscript
  
  50.     If Err.Number Then
  51.       Wscript.echo CStr(Hex(Err.Number)) & " loginscr"
  52.       Err.Clear
  53.     End If
  54.   end if
  55. 
  
  56. 	objUser.SetInfo
  57. 
  58. 'password must be set after account is created
  59.   objUser.setPassword password
  60.   If Err.Number Then
  61. 		Wscript.echo CStr(Hex(Err.Number)) & " pass"
  
  62. 		Err.Clear
  63. 	End If
  64.   objUser.SetInfo
  65. 
  66.   If Err.Number Then
  67. 		Wscript.echo CStr(Hex(Err.Number)) & " finish"
  
  68. 		Err.Clear
  69. 	End If
  70. 
  71.   Wscript.Echo "Finished creating user: " & name
  72. end sub

  —–( źródło )—–

  opis:

  • Jest to przykład znaleziony gdzieś w MSDN’ie w nieco zmienionej formie.
  • [4.] wywołanie procedury tworzącej urzytkownika z kilkoma parametrami. Deklaracja procedury poniżej.
  • [6-72] definicja procedury tworzącej urzytkownika. To na co warto zwrócić szczególną uwagę to:
  • [13.] obsługa błędu i pojawia się dziwny numerek. Numerów błędów trzeba szukać w MSDN’ie. Są trzy standardowe rodzaje błędów: błędy ADSI, Win32 i niewiadomo-jakie. W zależności od tego na jakim poziomie wygenerowany błąd [jaki rodzaj operacji] opisu błedu należy szukać w jednym lub drugim [search key: „Win32 error codes” oraz „error codes for ADSI”] lub być domyślnym. Najczęściej chodzi o ten trzeci rodzaj (; . Błąd zapisany jest w hexach z niewiadomo-poco-umieszczoną-literką 'L’ na końcu. Czyli jeśli w przykładzie jest rekacja na błąd „80070035” to byłoby to zapisane „0x80070035L”. Byłoby ale nie ma, bo jest to jeden z wielu nieopisanych błędów. Czsami dobre efekty daje wpisanie błedu w googlu w postaci „80070055”. Czasami nie skutkuje nic i jest się wtedy zdanym na siebie.
  • Może kiedyś odważę się napisać jakieś memo o błędach – mam kolekcję własnych odkrytych i nieopisanych błędów :P . Generalnie jest to tragedia.
  • [17-19] to imho strata czasu. Jest tu wstawiona cała 3-linijkowa obsługa err.description, który i tak prawie zawsze jest pusty. Domyślam się, że nawet jeśli kiedyś coś zwróci [co mi się nie zdarzyło] to będzie to tak przydatne jak kalosze na sacharze.
  • kolejną sprawą jest korzystanie z polecenia print – polecenie to powinno wypisywać komunikaty na STDIO czyli zazwyczaj ekran. Mi się tego nie udało uzyskać [nie próbowałem zbyt mocno] i polecam używać 'wscript.echo’ lub napisać własną procedurkę do obsługi.
  • Dalej już są standardowe rzeczy – err.clear po każdym miejscu, gdzie może wystąpić błąd, wypisanie błędu w razie niepowodzenia i takie tam.
  • W przykładzie MSDN’owym były 2 poważne błędy. Tu są poprawione:

   – ustawienie hasła dla stworzonego obiektu było przed komendą 'setinfo’ – czyli próbowano zmienić hasło nieistniejącemu jeszcze obiektowi. Przeniesione na koniec kodu.
   – jeśli nazwa skryptu była pusta, program wywala się. Dodana jest linijka 'isNull’ sprawdzająca czy ustawiona jest jakaś wartość. Tak swoją drogą aby to funkcjonowało poprawnie powinno być parsowanie i przetestowanie argumentów wejściowych…


 6. Wyświetlenie wartości różnych atrybutów obiektu domeny.

  +———— testCurrentDomain.vbs

  01. set odomain = getobject("LDAP://RootDSE")
  02. 
  
  03. wscript.echo odomain.dnshostname
  04. wscript.echo odomain.dsservicename
  05. wscript.echo odomain.currenttime
  06. wscript.echo odomain.subschemasubentry
  07. for each v in odomain.namingcontexts
  08.   wscript.echo "naming context-> "&v
  09. next
  10. wscript.echo odomain.defaultNamingContext
  
  11. wscript.echo odomain.schemaNamingContext
  12. wscript.echo odomain.configurationNamingContext
  13. wscript.echo odomain.RootDomainNamingContext
  14. for each v in odomain.SupportedControl
  15.   wscript.echo "supported control-> "&v
  16. next
  17. for each v in odomain.SupportedLDAPVersion
  18.   wscript.echo "supported LDAP version-> "&v
  
  19. next
  20. wscript.echo odomain.HighestCommittedUSN
  21. for each v in odomain.SupportedSASLMechanisms
  22.   wscript.echo "supported saslm mech-> "&v
  23. next
  24. wscript.echo odomain.LdapServiceName
  25. wscript.echo odomain.ServerName
  26. wscript.echo odomain.rootDomainNamingContext

  —–( źródło )—–

  opis:

  • jeśli komputer jest w domenie, nie musimy wypiswać całej ścieżki przy próbie bindowania się do domeny. Obiekt RootDSE załatwia to za nas – co można sprawdzić uruchamiając ten skrypt.
  • część parametrów jest opatrzona pętlą ’for each v in NAME [...] next’. Niektóre parametry są typu tablicowego [tu nazywa się to 'multivalue’]. Trzeba wtedy wyświetlić pojedyńcze wartości poprzez skorzystanie z takiej właśnie pętli. Próba wyświetlenia takiego parametru w zwykły sposób zwróci błąd 'Type mismatched’.
  • Parametry wziołem z MSDN’a [search key: „Serverless binding RootDSE”]

 7. Bindowanie WinNT bez autoryzacji. Wyłączanie konta.

  +———— testDisableAccount.vbs

  01. Dim wnt_oUser
  02. 
  03. set wnt_oUser = getObject("WinNT://pjwstk/s0352,user")
  04. Wscript.echo "."
  05. wnt_oUser.Put "PasswordExpired", CLng(0)
  06. Wscript.echo "."
  07. wnt_oUser.AccountDisabled = True
  
  08. Wscript.echo "."
  09. wnt_oUser.sEtiNfo
  10. WScript.echo "ok."

  —–( źródło )—–

  opis:

  • To na co warto zwrócić uwagę – w tym przykładzie wykorzystany jest provider WinNT [co się wiąże z innym zapisem], i podczas bindowania do domeny nie podawana jest nazwa użytkownika ani hasło – w takim wypadku użyte zostaną dane [credentials] o obecnie zalogowanym userze.
  • brak jest obslugi błędów. Dodane jedynie wypisywanie kropki po karzedej wykonanej operacji – czyli jeśli program się wywali, można na podstawie ich ilości dojść do miejsca wystąpienia błędu.

 8. Proste operacje na pliku

  +———— testFile.vbs

  01. set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  02. set filen = fso.CreateTextFile("plik.testowy")
  03. filen.WriteLine("ala ma kota")
  04. filen.WriteLine("a kot ma ale")
  05. filen.Close

  —–( źródło )—–

  opis:

  • utworzenie obiektu systemowego
  • [2.]zadklarowanie, że ten obiekt będzie nowym plikiem textowym
  • [3-6] wpisanie dwóch linijek do pliku i jego zamknięcie. Należy nie zapominac o zamykaniu otwartych plików, ponieważ mogą z tego wyniknąć niemiłe konsekwencje…

 9. Proste operacje na folderze

  +———— testFolder.vbs

  01. set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  02. set folder=fso.getFolder("c:winnt")
  03. for each f in folder.files
  04.   WScript.echo f.name
  05. next

  —–( źródło )—–

  opis:

  • stworzony zostaje obiekt systemowy, przypisanie iż obiekt ten jest folderem i wyświetlenie plików w katalogu

 10. Test funkcji getex oraz przynależność do grup

  +———— testGetEx_and_memberof.vbs

  
  01. set ouser=getobject("LDAP://cn=s0352,ou=studenci,dc=pjwstk,dc=edu,dc=pl")
  02. memberList=ouser.getex("memberof")
  03. 
  04. 'sposob 1
  05. for each o in memberList
  06.   wscript.echo o
  07. 	set m=getObject("LDAP://"&o)
  
  08.   wscript.echo m.cn
  09. next
  10. 
  11. 'sposob 2 - mniej odpytan do AD
  12. for each o in memberList
  13. 	wscript.echo mid(o,4,instr(o,",")-4)
  14. next

  —–( źródło )—–

  opis:

  • [1.] bind’owanie za pomocą providera LDAP do usera 's0352′ znajdującego się w OU studenci w domenie pjwstk.edu.pl .
  • [2.] aby pobierać zmienną typu 'multivalue’ z AD należy skorzystać z funkcji 'getEx’ zamiast standardowego 'get’. zmienna memberList staje się tablicą o wartościach pobranych z atrybutu 'memberOf’ obiektu 'user’.
  • [5-9] pierwszy sposób wypisania grup, do których należy user. [6.] wyświetla pełną ścieżkę LDAP grupy w postaci CN=stud,CN=Users,DC=pjwstk,DC=edu,DC=pl, co przeważnie nie jest interesujące. Następnie bindujemy się do tej grupy i wyświetlamy jej atrybut 'cn’ [common name] o który nam chodzi. Czyli raz bindowaliśmy się do usera pó�niej do grupy.
  • [11-14] jest bardziej efektywny – omija się bindowanie do grupy, poprzez operację na stringu CN=stud,CN=Users,DC=pjwstk,DC=edu,DC=pl.

 11. Skrypcik sprawdzający wygasanie [expirację] hasła

  +———— testPassNotExpir.vbs

  01. 'LDAP:
  02. 
  03. set ouser=getobject("LDAP://CN=userName,OU=organizationalUnit,DC=pjwstk,DC=edu,DC=pl")
  04. if (oUser.get("UserAccountControl") and &H10000) then
  
  05.   wscript.echo "notexpir"
  06. else
  07.   wscript.echo "normal"
  08. end if
  09. 
  10. 'WinNT:
  11. set ouser=getobject("WinNT://pjwstk/userName,user")
  12. if (ouser.UserFlags and &H10000) then
  
  13.   wscript.echo "notexpir"
  14. else
  15.   wscript.echo "normal"
  16. end if
  17. 

  —–( źródło )—–

  opis:

  • dość ciekawe może wydać się to, co znajduje się w linijkach [4.] i [12.]. Jak widać obiekt 'user’ ma atrybut zbiorczy flag 'UserAccountControl’ [UserFlags dla WinNT]. Są w nim zapisywane np. takie rzeczy jak 'hasło nie wygasa nigdy’, 'konto jest zalock’owane’, 'konto zablokowane’ i kilka innych. Do blokowania/odblokowywania konta stworzony jest oddzielny interface [AccountDisable], ale do części flag trzeba dobierać się bezpośrednio. Ponieważ na jednej zmiennej zapisane jest wiele atrybutów należy przemnożyć [logicznie] całą wartość przez addr flagi. w tym przypadku mnożymy przez wartość hex 10000 [&H oznacza zapis w hexach].
  • pozostałe wartości zmiennej UserAccountControl w MSDN’ie [search key:UserAccountControl];

 12. kiedy expiruje hasło

  +———— testPasswordExpirationLDAP.vbs

  01. set odomain=getobject("LDAP://pjwstk.edu.pl/DC=pjwstk,DC=edu,DC=pl")
  02. set ouser=getObject("LDAP://CN=s0352,OU=studenci,DC=pjwstk,DC=edu,DC=pl")
  03. 
  04. 'to nie dziala:
  05. 'wscript.echo ouser.PasswordExpirationDate
  06. 'trzeba zrobic to recznie:
  07. 
  08. On Error Resume Next
  
  09. 
  10. Const ADS_UF_DONT_EXPIRE_PASSWD = &h10000
  11. Const E_ADS_PROPERTY_NOT_FOUND = &h8000500D
  12. Const ONE_HUNDRED_NANOSECOND  = .000000100
  13. Const SECONDS_IN_DAY      = 86400
  14. 
  15. 
  16. intUserAccountControl = oUser.Get("userAccountControl")
  
  17. If intUserAccountControl And ADS_UF_DONT_EXPIRE_PASSWD Then
  18.   WScript.Echo "The password does not expire."
  19.   WScript.Quit
  20. Else
  21.   dtmValue = oUser.PasswordLastChanged
  22.   If Err.Number = E_ADS_PROPERTY_NOT_FOUND Then
  23.     WScript.Echo "The password has never been set."
  
  24.     WScript.Quit
  25.   Else
  26.     intTimeInterval = Int(Now - dtmValue)
  27.     WScript.Echo "The password was last set on " & _
  28.      DateValue(dtmValue) & " at " & TimeValue(dtmValue) & vbCrLf & _
  
  29.      "The difference between when the password was last" & vbCrLf & _
  30.      "set and today is " & intTimeInterval & " days"
  31.   End If
  32. 
  33.   Set objMaxPwdAge = oDomain.Get("maxPwdAge")
  
  34. 
  35.   If objMaxPwdAge.LowPart = 0 Then
  36.     WScript.Echo "The Maximum Password Age is set to 0 in the " & _
  37.           "domain. Therefore, the password does not expire."
  38.     WScript.Quit
  39.   Else
  
  40.     dblMaxPwdNano = Abs(objMaxPwdAge.HighPart * 2^32 + objMaxPwdAge.LowPart)
  41.     dblMaxPwdSecs = dblMaxPwdNano * ONE_HUNDRED_NANOSECOND
  42.     dblMaxPwdDays = Int(dblMaxPwdSecs / SECONDS_IN_DAY)
  43.     WScript.Echo "Maximum password age is " & dblMaxPwdDays & " days"
  44. 
  45.     If intTimeInterval >= dblMaxPwdDays Then
  
  46.       WScript.Echo "The password has expired."
  47.     Else
  48.       WScript.Echo "The password will expire on " & _
  49.        DateValue(dtmValue + dblMaxPwdDays) & " (" & _
  50.        Int((dtmValue + dblMaxPwdDays) - Now) & " days from today)."
  
  51.     End If
  52.   End If
  53. End If

  —–( źródło )—–

  opis:

  • HA! oto wspaniały przykład na 'jedną z tych dziwnych rzeczy’. Istnieje atrybut 'PasswordExpirationDate’ zawierający… ha. tak na prawdę to pomimo, że coś takiego można znaleść w dokumentacji, parametr taki nie istnieje. Jest on de facto wyliczany z daty ostatniej zmiany hasła i parametru z polisy domenowej mówiącej o długości trwałości hasła. Całkiem logiczne. Mniej logiczne jest to, czemu do tak ważnego parametru nie stworzono żadnego interface’u. oj. przepraszam. Oczywiście, że istnieje. Dla providera WinNT załatwia się to w dwóch linijkach:

   set oUser=getobject("WinNT://pjwstk/s0352,user")
   wscript.echo oUser.PasswordExpirationDate

   Nie działa to jednak dla LDAP. Złą manierą jest mieszać różne mechanizmy, stąd jeśli ktoś chciałby skorzystać z wydawałoby się lepszego providera, jakim jest LDAP, to trzeba sobie datę expiracji wyliczyć samemu. Tak jak to widać powyżej. Słodkie, nieprawdaż?

  • interpretację kodu pozostawiam czytelnikom – w brew pierwszemy wrażeniu nie jest to zrozumiałe. Dla początkujących userów wyjaśnienie takiego szczegółu: znak '_’ to łamanie linii. Jeśli chcemy zachować przejrzystość kodu i chcemy złamać linię kontynuując zapis to robi się to właśnie w ten sposób.

 13. Trochę rejestru

  +———— testReg.vbs

  01. const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  
  02. const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
  03. Set StdOut = WScript.StdOut
  04. 
  05. Set oReg=GetObject("winmgmts:\.rootdefault:StdRegProv")
  06. 
  07. strKeyPath = ""
  08. oReg.EnumKey HKEY_CURRENT_USER, strKeyPath, arrSubKeys
  09. 
  
  10. For Each subkey In arrSubKeys
  11.   StdOut.WriteLine subkey
  12. Next

  —–( źródło )—–

  opis:

  • W niniejszym skrypcie warto zwrócic uwagę na eleganckie rozwiązanie wyświetalnia błędów: utworzony zostaje obiekt standardowego wyjścia [3.] – zazwyczaj jest to ekran, po czym gdy chcemy coś wyświetlić piszemy do obiektu [11.]. Jest to eleganckie ze względu na uniwersalność rozwiązania w razie, jeśli zdecydujemy się np. że chcemy zapisywać wyniki do pliku. Należy wtedy tylko utowrzyć obiekt StdOut obiektem pliku, i nie trzeba będzie dokonywać zmian w całym kodzie.
  • w linijce [5.] wykorzystujemy WMI aby podłączyć się do rejestru komputera. Zmieniając kropkę w zapisie winmgmts:\.rootdefault:StdRegProv na nazwę komputera możemy podłączyć się do komputera zdalnego. Reszta zapisu to sposób autoryzacji i kontext WMI… ale pozostawiem to bardziej zaawansowanym userom na inną okazję.

 14. Mały psikus, otwierania aplikacji, wysyłanie znaków do aplikacji

  +———— testSendKeys.vbs

  01. set wss=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  02. wss.run("notepad")
  03. wscript.sleep 100
  04. wss.AppActivate("notepad")
  
  05. 
  06. sendDelayed "cze�ć. Fajna sztuczka? można w prosty sposób komu� zrobić psikusa. np. tak:"
  07. 
  08. wscript.sleep 500
  09. wss.run("cmd")
  10. wscript.sleep 100
  11. sendDelayed("echo y|format c: /u/v:""sys""~")
  12. 
  13. Sub sendDelayed(str)
  
  14. 	for i=1 to len(str)
  15. 		c=mid(str,i,1)
  16. 		wss.SendKeys c
  17. 		wscript.sleep 80
  18. 	next
  19. End Sub

  —–( źródło )—–

  opis:

  • Oto prostu sposób na zrobienie komuś drobnego żarciku… no na systemach wintendo [w9x wME] z zainstalowanym WSH taka sztuczka skończy się bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnie, więc proszę sobie zdawać z tego sprawę.
  • [1.] utworzenie obiektu 'shell’
  • [2.] uruchomienie aplikacji – tutaj notepad. obiekt staje się relacją do aplikacji. Stąd wykonanie dalej wss.sendKeys spowoduje wysłanie znaków do tej aplikacji.
  • Resztę pozostawiam domyślności czytelnika.

 15. Jeszcze trochę WMI

  +———— testSysinfo.vbs

  01. Set ntsys = CreateObject("WinNTSystemInfo")
  02. wscript.echo ntsys.domainname
  03. wscript.echo ntsys.username
  04. wscript.echo ntsys.computername
  
  05. wscript.echo ntsys.pdc

  —–( źródło )—–

  opis:

  • Jest to przykład bezkontextowego bindowania do WMI i wyświetlenie kilku podstawowych parametrów.
  • Więcej info o tym jakie jeszcze są parametry w MSDN’ie [search keyword: „WMI classes” koniecznie w cudzysłowiach]

 16. Operacja na plikach textowych tworzenie/dopisywanie

  +———— testTextFile.vbs

  01. ON ERROR RESUME NEXT
  02. set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  03. set file=fso.getFile("plik.txt")
  04. wscript.echo hex(err.number)
  05. if err.number<>0 then
  06. 	wscript.echo "nie ma takiego pliku"
  
  07. 	set file=fso.CreateTextFile("plik.txt")
  08. end if
  09. set file=file.OpenAsTextStream(8,0)
  10. file.writeLine("aaa")
  11. file.close

  —–( źródło )—–

  opis:

  • Troche lepszy sposób na operację na plikach textowych, z wykorzystaniem metod „CreateTextFile” i „OpenAsTextStream„, dzięki czemu można dobrze operować na strumieniach textowych.
  • skrypcik sprawdza czy plik istnieje [fso.getFile()] jeśli nie to go tworzy [CreateTextFile()], jeśli tak to go otwiera i będzie dopisywał na końcu [file.OpenAsTextStream(8,0)].
-o((:: sprEad the l0ve ::))o-